Psykologens tystnadsplikt

Psykologer har tystnadsplikt

Legitimerade psykologer i Sverige har tystnadsplikt enligt ”Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (HSL)”. Det innebär att all information som du delar med din psykolog under terapin är konfidentiell och inte delas med någon annan utan ditt uttryckliga samtycke. Lagen om sekretess innebär ett starkt skydd för dig som klient. Samma förutsättningar gäller oavsett om du väljer att träffa din psykolog online eller i fysiska möten.

Det finns undantag från tystnadsplikten

Det finns några undantag från tystnadsplikten som legitimerade psykologer är skyldiga att rapportera till myndigheterna.

En psykolog har rätt att bryta tystnadsplikten om det finns en risk för allvarlig skada på dig själv. Detta kan inkludera situationer där du uttrycker självmordstankar eller självskadebeteende, och där psykologen bedömer att det finns en överhängande risk för att du kan skada dig själv.

Psykologen kan också bryta tystnadsplikten om du uttrycker att du tänker skada någon annan, eller om psykologen har goda skäl att misstänka att du planerar att skada någon annan.

Om en psykolog har en rimlig misstanke om att ett barn är eller har varit utsatt för misshandel, försummelse, övergrepp, våldtäkt eller annat sexuellt utnyttjande kan psykologen ha en anmälningsplikt och skyldighet att rapportera detta.

Det kan också från tid till annan finnas lagstiftning som gör att psykologen i särskilda fall har skyldighet att lämna information.

Det är viktigt att du kan prata öppet om dig själv

För en lyckad terapi och behandling hos en legitimerad psykolog är det viktigt att du kan tala öppet om dig själv. Det är ju dig det handlar om. Tystnadsplikten gör det möjligt att föra dessa samtal och det finns flera goda anledningar till att både psykolog och klient ska värna om tystnadsplikten:

Psykologer för journal

Alla legitimerade psykologer i Sverige är enligt svensk lag (Patientdatalagen) skyldiga att föra journal över sina klienter. Syftet med journalföring är att säkerställa kontinuitet och kvalitet i vården samt att tillgodose patientens behov av kontinuerlig och sammanhållen vård. En legitimerad psykolog får därför inte genomföra en vårdande behandlig eller terapi utan journal. Det är alltså inte möjligt att prata med en psykolog anonymt i ett vårdande samtal.

Eftersom psykologer är bundna av tystnadsplikt får de inte lämna ut information från journalen utan klientens uttryckliga samtycke (förutom i vissa specifika situationer som fastställs i lag, se ovan undantag från tystnadsplikten). Inemotion Psykologi använder ett eget journalsystem på den väletablerade tekniska lösningen från det svenska företaget Kaddio och det är enbart den psykolog som deltar i din behandling hos Inemotion Psykologi som kan nå och se din journal. Det innebär att inte ens om en annan vårdgivare frågar efter journalen så kommer Inemotion Psykologi att lämna ut den utan ditt uttryckliga samtycke.

Enligt Patientdatalagen ska en journal alltid innehålla bland annat följande:

Journalen ska vara skriven på svenska, strukturerad, korrekt och lättåtkomlig för den vårdpersonal som har rätt att se journalen. Enligt svensk lagstiftning är legitimerade psykologer skyldiga att behandla journalen och patientinformationen på ett ansvarsfullt och konfidentiellt sätt för att skydda patientens integritet och sekretess. Som psykolog är man också mycket medveten om att en journal kan innehålla uppgifter om individen som kan vara känsliga och orsaka skada om de används i fel sammanhang.

Observera att inom regioner som tillämpar ”sammanhållen journal” eller ”sammanhållen journalföring”, som till exempel i den offentliga vården i region Stockholm, kan journalen delas med flera vårdgivare i samma plattform om du ger ditt samtycke till det. Du kan läsa mer om det hos Region Stockholm här eller hos 1177 här. Inemotion Psykologi är en privat vårdgivare och inte en del av den offentliga sjukvården i Region Stockholm.

För dig som gått igenom ett svårt trauma

Att söka hjälp hos en psykolog kan vara särskilt svårt efter traumatiska upplevelser som fysisk eller psykisk misshandel och sexuella övergrepp. En anledning till att många ändå vågar ta steget är psykologens tystnadsplikt. Denna tystnadsplikt innebär att allt du delar med psykologen stannar mellan er, vilket förhoppningsvis kan bidra till en känsla av trygghet och förtroende. Du kan vara säker på att inget du säger kommer att spridas vidare utan ditt samtycke, vilket gör det möjligt för dig att prata om dina upplevelser utan att behöva vara orolig för att det du berättar ska nå andra. Att veta att du har kontroll över din berättelse och kan dela den på dina egna villkor kan ofta vara en viktig förutsättning för en lyckad behandling.

Om pågående missbruk av droger och kriminalitet

Ett pågående tyngre missbruk av illegala droger är inte en god förutsättning för en lyckad behandling gällande andra psykologiska diagnoser. Det är ofta ett problem som behöver tas tag i först hos en vårdgivare som är specialicerad på beroendevård, vilket Inemotion Psykologi inte är. För att säkerställa en helhetsorienterad och effektiv behandling är det viktigt att vara ärlig och öppen med sin terapeut om man har ett beroende eller bruk av droger. 

Om terapeuten inte får reda på att en person har ett drogberoende kan det ha flera konsekvenser för behandlingen:

Även ett aktivt kriminellt liv skapar sämre förutsättningar för en lyckad psykologisk behandling. Kanske är det till och med så att dessa aktiviteter är själva orsaken till de psykiska problemen och då behöver denna aktivitet upphöra för att kunna nå framgång i terapin. Kännedom om planer på vissa kriminella handlingar, som att skada andra, omfattas inte heller av tystnadsplikten. Ett aktivt kriminellt liv kan påverka på psykologisk behandling på flera sätt:

För att en psykologisk behandling ska vara effektiv är det viktigt att terapeuten är medveten om personens kriminella aktiviteter och de utmaningar som kan följa med det. Man behöver också befinna sig hos en vårdgivare som är van och specialiserad på denna typ av problematik. Det kan kräva samarbete med andra professionella aktörer, såsom rättssystemet eller beroendespecialister, för att ge en helhetsorienterad och samordnad vård. I denna situation är ofta den offentliga sjuvården det bästa alternativet att söka sig till och då via sin vårdcentral eller psykiatrin.

Alla som erbjuder stödsamtal eller terapi har inte tystnadsplikt enligt lag

Legitimerade yrkesutövare inom hälso- och sjukvård lyder under sekretess enligt lag.

Det är vanligt att andra personer som arbetar med stödsamtal eller samtalsstöd även de tillämpar någon form av tystnadsplikt, men denna är inte nödvändigtvis reglerad i lag och kan variera beroende på organisation, arbetsgivare eller profession.

Det kan vara bra att ta reda på vilken typ av sekretess eller tystnadsplikt som gäller för den specifika personen eller organisationen innan du delar personlig och/eller känslig information. Om du är osäker, kan du be om mer information eller råd från personen eller organisationen, eller kontakta en legitimerad psykolog som har en strikt tystnadsplikt enligt lag.

Legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi

Att vända sig till en legitimerad psykolog (leg psykolog) som har vidareutbildning inom relevanta områden samt har erfarenhet av behandling för det specifika problemet du söker hjälp för är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med KBT, ACT och CFT avseende bland annat långvarig smärta och stress, ångest och depressioner både hos vuxna och ungdomar. Här kan du hitta en privat psykolog som passar dig.

Träffa psykolog utan remiss

För att träffa en psykolog hos Inemotion Psykologi krävs ingen remiss. Vi finns här för att hjälpa dig och samtidigt göra det så smidig som möjligt att ta kontakt för att boka tid hos psykologen. Om du har några frågor eller bekymmer, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att ge dig samtalsstöd och någon att prata med om du mår dåligt så att du kan ta kontrollen över ditt liv och ditt välbefinnande.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din terapi?

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer).

Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Inemotion Psykologi tar emot besök av klienter från hela Stockholm  även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna


Vid akut behov av psykiatrisk vård

Inemotion Psykologi erbjuder inte tider akut för behandling utan endast behandling på bokade tider. Via länkarna nedan kan du hitta information om vart du ska vända dig om du har ett akut behov av att komma i kontakt med psykiatrisk vård. Vid akut livsfara, ring 112.

1177 – Akut psykiatrisk vård för vuxna i Stockholms län

Region Stockholm – Akut psykiatrisk hjälp