Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) utvecklades på 1990-talet av psykologerna Steven C. Hayes, Kelly G. Wilson och Kirk D. Strosahl.

ACT är en form av KBT-behandling som har sina rötter i den behavioristiska traditionen och bygger på idéerna om beteendeaktivering och acceptans. Hayes och hans kollegor utvecklade ACT som ett svar på begränsningarna i traditionell kognitiv beteendeterapi (KBT) som de ansåg fokuserade för mycket på att ändra tankar och känslor, och för lite på att acceptera och förändra relationen till dem.

Grundprincipen är att psykologiskt lidande ofta orsakas av vårt motstånd mot oönskade tankar, känslor och sensationer. ACT bygger på idén att acceptans av det som inte kan kontrolleras, tillsammans med engagemang i meningsfulla handlingar, kan leda till en minskning av lidandet och en ökad livskvalitet. Idag har ACT-behandling utvecklats och tillämpas i olika kontexter, inklusive kliniska, utbildningsmässiga och organisatoriska sammanhang. Forskning har också visat att ACT är en effektiv behandlingsmetod för olika psykiska hälsoproblem som till exmpel långvarig smärta, depression och nedstämdhet, ångest, beroende och stressrelaterade störningar.

Fokuserad ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en variant av den grundläggande ACT-terapin, men den har en något annorlunda fokus och metodik. Den största skillnaden mellan Fokuserad ACT och "vanlig" ACT ligger i det specifika sättet som den fokuserade versionen integrerar mindfulness- och acceptansprinciper i terapin.

Sex centrala processer inom ACT

ACT består inte av sex specifika delar eller faser, men det finns sex centrala processer eller principer som ofta inkluderas i ACT-behandling. Dessa principer kan hjälpa en person att utveckla psykologisk flexibilitet och främja hälsa och välbefinnande. De sex centrala processerna i ACT är:

Dessa sex principer eller processer används vanligtvis av psykologen i ACT-behandling för att hjälpa människor att minska lidande och öka sin psykologiska flexibilitet. Det är viktigt att notera att ACT är en individuell terapi och flexibel behandlingsmetod. Den specifika tillämpningen kan variera beroende på psykologens erfarenheter och den enskilda klientens behov.

Kognitiv defusion, en central komponent inom ACT

Kognitiv defusion är en central komponent inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Det är en terapeutisk metod som syftar till att öka psykologisk flexibilitet. Kognitiv defusion innebär att skilja sig från eller avfärda de negativa och begränsande tankarna, snarare än att försöka förändra eller bekämpa dem. Målet är att minska den negativa påverkan som tankar kan ha på känslor och beteenden.

När en individ är kognitivt diffunderad, betraktar denne sina tankar på ett mer distanserat sätt och ser dem som bara ord eller bilder snarare än som sanningar eller underlag för handling. Detta ökar medvetenheten om tankar och minskar deras påverkan. Här är några exempel på tekniker som används inom kognitiv defusion:


Kognitiv defusion är inte nödvändigtvis att försöka förändra innehållet i tankarna utan snarare att förändra relationen till dem. Detta kan hjälpa individer att uppleva större frihet och öka möjligheten att göra val som är i linje med deras värderingar och långsiktiga mål.

Exempel på behandlingar med ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kan användas för att behandla olika psykologiska problem. Nedan följer några exempel.

Inemotion Psykologi - Inredningsdetalj klocka och bricka

Tredje vågens KBT

Tredje vågens KBT utgör en utveckling av den kognitiva beteendeterapin (KBT) och introducerades på 1990-talet. Den riktar sig mot att hjälpa människor att lära sig att acceptera och hantera oönskade tankar och känslor istället för att kämpa emot dem. Istället för att försöka ändra dessa tankar och känslor, fokuserar tredje vågens KBT på att hjälpa människor att utveckla en ökad medvetenhet om sina tankar och känslor och att lära sig att acceptera och hantera dem på ett mer effektivt sätt. Exempel på terapiformer inom tredje vågens KBT inkluderar Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dialektisk beteendeterapi (DBT) och Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT).

Psykologen som behandlar

För att behandla med ACT krävs det vanligtvis en examen inom psykologi, psykiatri, socialt arbete eller annan relevant hälso- och sjukvårdsutbildning samt särskild utbildning inom ACT. Att vända sig till en legitimerad psykolog som har vidareutbildning inom ACT samt har erfarenhet av behandling för det specifika problemet du söker hjälp för borgar för en god grundkunskap hos den som behandlar. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med ACT avseende långvarig smärta och stress, ångest och depressioner. 

Inte bokat din terapi ännu?

Har du inte bokat ditt första besök ännu? Är du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din terapi? Ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Du behöver ingen remiss för att träffa en psykolog hos Inemotion Psykologi.