PTSD och trauma

Kognitiv beteendeterapi är en effektiv behandlingsmetod vid PTSD

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandlingsmetod vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), trauma och kriser. PTSD är ett tillstånd som kan utvecklas efter upplevelse av traumatiska händelser såsom fysiskt våld, sexuellt övergrepp eller olycka som innebar allvarlig fara eller hot om skada. KBT-behandling mot PTSD består oftast av flera olika steg och tekniker som anpassas till klientens individuella behov.

En legitimerad KBT-psykolog kan med traumaterapi hjälpa dig att bearbeta de traumatiska minnen och känslor som orsakar din PTSD. En vanlig teknik som används vid KBT-behandling mot PTSD är exponeringsterapi, där du gradvis utsätts för minnen eller situationer som påminner om traumat, medan psykologen hjälper dig att lära dig hantera dina känslor och reaktioner på ett mer funktionellt sätt. Andra viktiga tekniker som används vid traumabehandling inkluderar avslappningsträning och andningsövningar, som kan hjälpa dig att minska stress och ångest. Du får också hjälp att utveckla strategier för att hantera PTSD-symtom som sömnstörningar, irritabilitet och hyperreaktivitet. Att leva med PTSD kan ha en stor inverkan på nära relationer vilket gör att en framgångsrik behandling kan ge en positiv effekt även på dessa plan.

Studier har också visat att compassionfokuserad terapi (CFT) har givit goda resultat vid behandling av PTSD och upplevda trauman. Att lära sig att vara närvarande i nuet genom mindfulness och använda avslappningstekniker som djupandning kan hjälpa till att reglera känslomässiga reaktioner och minska ångestnivåer.

PTSD är ett utmanande tillstånd att leva med. Men samtidigt ska man veta att många människor som lider av PTSD kan återhämta sig helt med rätt behandling och stöd. Genom behandling hos en psykolog och stöd från nära och kära kan de flesta återfå kontrollen över sina liv och må bra igen. Här hos Inemotion Psykologi kan du du få hjälp av en legitimerad psykolog.

Upplevelser och trauman som kan orsaka PTSD

Det finns olika typer av traumatiska upplevelser som orsakar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Här är några exempel på de vanligaste typerna av psykiskt trauma:

PTSD är inte begränsat till dessa specifika typer av psykiska eller emotionella trauman. Det kan uppstå som en följd av vilken traumatisk händelse som helst som hotar en persons liv eller fysiska integritet. Varje individs upplevelse är unik, och det är de individuella faktorerna och reaktionerna som spelar en roll i utvecklingen av PTSD.

Minnen av trauman kan återkomma senare

Det är möjligt att bortträngda minnen kommer tillbaka, en process som kallas "återhämtade minnen" eller "återkallade minnen". Återhämtade minnen kan framträda genom terapeutiskt arbete, livsövergångar eller perioder av stress och kriser. Återhämtade minnen är komplext och man bör söka professionell hjälp av en psykolog för att få behandling, stöd och vägledning vid bearbetningen om situationen upplevs som svår att hantera.

Att minnen av trauma eller övergrepp förträngs är en psykologisk försvarsmekanism där en person omedvetet blockerar eller undertrycker minnen eller känslor relaterade till traumatiska händelser. Inom ramen för till exempel sexuella trauman kan förträngning betraktas som ett sätt för psyket att skydda sig själv från överväldigande ångest eller smärta. 

När det gäller sexuellt trauma eller övergrepp finns det några teoretiska förklaringar till varför en person kan förtränga eller blockera minnen av dessa händelser:

Förträngning kan ibland kallas "psykologisk förnekelse" eller "psykologisk amnesi". Andra termer som associeras med liknande fenomen inkluderar "dissociation" och "minnesfragmentering". Dessa begrepp används för att beskriva det psykologiska fenomenet där en person omedvetet blockar minnen för att hantera smärtsamma känslor.

Symtom och reaktioner vid PTSD

En människas reaktion på psykiskt trauma och kris kan variera beroende på flera faktorer, såsom typen av händelse, tidigare erfarenheter av trauma eller stress, personliga resurser och stöd i omgivningen. Reaktioner kan uppstå omedelbart efter händelsen eller en tid senare. Om reaktionerna kvarstår under en längre tid och påverkar den dagliga funktionen och det dagliga livet, kan det vara en indikation på att man behöver professionell hjälp av psykolog.

Symtom och reaktioner på PTSD och obearbetade trauman kan variera från person till person, men här är några vanliga symtom:

Att leva med obehandlad PTSD

Att leva med obehandlad posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en överväldigande, komplicerad och svår upplevelse som påverkar både individens inre liv och relationer med omvärlden. Den konstanta närvaron av traumatiska minnen och upplevelser skapa en känsla av konstant fara och rädsla. Återupplevelser i form av mardrömmar, blixtbilder eller intensiva känslor av ångest och panik kan göra det svårt att skilja mellan det förflutna och nuet. Vanliga områden som obearbetade trauman kan påverka är:

PTSD i relationer

Att leva i en relation med någon som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan vara en komplex och utmanande upplevelse. En partners PTSD kan påverka inte bara den som lider av det utan också nära och kära. För den som är i en relation med någon med PTSD är det viktigt att förstå de unika utmaningar och svårigheter som kan uppstå. PTSD kan manifesteras genom återupplevande symtom, undvikande beteende och negativa förändringar i tankar och känslor. För att skapa hållbara relationer är flexibilitet och anpassning viktigt. Det kan finnas dagar som är mer utmanande än andra, och det är viktigt att vara beredd att anpassa sig efter de specifika behoven vid olika tillfällen.

För att skapa en hälsosam och stödjande relation är förståelse och tålamod grundläggande. Det kan vara svårt för den som lever med PTSD att hantera vissa situationer eller uttrycka sina känslor på ett konventionellt sätt. Att vara tålmodig och lyhörd för behov kan bidra till att skapa en trygg och stödjande miljö. Att också ta hand om sig själv är avgörande för båda parterna i relationen och det är nödvändigt att båda finner sätt att hantera stress och upprätthålla en balans i sina egna respektive liv. Att skapa en känsla av trygghet och stabilitet är tillsammans med öppen och ärlig kommunikation en bra förutsättning som möjliggör att båda parter kan och vågar uttrycka sina känslor och behov. Målet bör vara att skapa en atmosfär av tillit och öppenhet där båda känner sig trygga att dela med sig av sina erfarenheter och bekymmer.

Att söka professionell hjälp av en psykolog, som traumaanpassad terapi eller rådgivning, kan vara avgörande. En psykolog kan erbjuda både den drabbade personen och dennes partner strategier och verktyg för att hantera de utmaningar som PTSD medför. En vilja och öppenhet att arbeta tillsammans för att övervinna utmaningarna är en bra förutsättning som ger möjlighet att skapa och upprätthålla en hälsosam och stödjande relation.

Om du som barn blev utsatt för långvariga och upprepade traumatiska händelser

Utvecklingstrauma eller komplext trauma uppstår när ett barn eller en ung person upprepat utsätts för traumatiska händelser under sin uppväxt, såsom missbruk, försummelse eller andra former av våld, ofta inom familjemiljön eller i nära relationer. Dessa långvariga och upprepade traumatiska erfarenheter kan få långtgående konsekvenser och påverka barnets utveckling på många sätt, inklusive förmågan att reglera känslor, skapa stabila relationer och hantera stress. Detta trauma inträffar ofta under kritiska perioder av barnets utveckling och påverkar den emotionella, kognitiva och sociala tillväxten. 

Till skillnad från enstaka traumatiska händelser sker utvecklingstrauma över en längre tid och skapar en känsla av konstant osäkerhet och otrygghet. Det kan leda till emotionell dysreglering, vilket innebär svårigheter att hantera och uttrycka känslor, samt en negativ självbild och dålig självkänsla. Relationer och anknytningar kan påverkas negativt, vilket gör det svårt för personen att lita på andra och skapa trygga relationer. Dessutom kan kognitiva och akademiska problem uppstå, såsom koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem, och fysisk hälsa kan påverkas av kronisk stress och relaterade sjukdomar.

Utvecklingstrauma är en av de främsta orsakerna till utveckling av anknytningsstörning, som är en psykisk störning som vanligtvis uppkommer under barndomen när det inte finns en konsekvent och kärleksfull närvaro från föräldrarna. När man som barn inte får tillräcklig stöd, trygghet och kärlek under den kritiska utvecklingsperioden, kan det leda till problem med anknytning.

Utvecklingstrauma och PTSD är nära relaterade till varandra, och det är vanligt att personer som har upplevt utvecklingstrauma också utvecklar PTSD-symptom. Utvecklingstrauma kan ses som en riskfaktor för utvecklingen av PTSD, särskilt om de traumatiska händelserna har varit allvarliga och långvariga.

Utvecklingstrauma en komplex form av emotionellt trauma som påverkar en persons liv djupt och långvarigt, vilket kräver en omfattande och långsiktig behandlingsstrategi. Effektiv behandling vid utvecklingstrauma, såsom Traumafokuserad Kognitiv Beteendeterapi (TF-KBT) och andra terapiformer som fokuserar på traumabearbetning och känslomässig reglering, kan vara avgörande för att hjälpa personer som lider av både utvecklingstrauma och PTSD att återhämta sig och förbättra sin livskvalitet. Att välja en legitimerad psykolog som traumaterapeut säkerställer ett omfattande och evidensbaserat tillvägagångssätt för behandling av dig som har upplevt denna typ av trauma.

Komplex PTSD

Komplex PTSD (C-PTSD) beskriver en mer omfattande och långvarig form av trauma. C-PTSD uppstår vanligtvis efter långvarig och upprepad traumatisk exponering, som t.ex. upprepad fysisk, sexuell eller emotionell misshandel, våldtäkt, krig, fångenskap eller tortyr.

Symtomen på C-PTSD kan vara liknande dem vid PTSD, men vanligtvis mer komplexa och utbredda. Dessa kan inkludera förlust av självkänsla och självuppfattning, skam, skuld, dissociation, känslomässig instabilitet och problem med självreglering. Personer med C-PTSD kan också ha svårigheter med interpersonella relationer, inklusive svårt att etablera och bibehålla nära relationer.

C-PTSD anses ibland vara en mer adekvat diagnos för personer som har utsatts för långvarigt trauma än PTSD, eftersom det bättre beskriver de olika och ofta komplexa symptomen som dessa personer upplever.  PTSD och C-PTSD är olika diagnoser och kräver olika behandlingsmetoder. 

Att leva med komplex PTSD kan vara mycket utmanande. Genom att vända sig till en legitimerad psykolog som har utbildningen som krävs för att kunna ställa rätt diagnos som sedan sätter in rätt behandling är en god förutsättning på resan mot en förbättrad livskvalitet.

Att hantera den initiala chocken

När du är med om traumatisk händelse så kan du drabbas av en plötslig och intensiv reaktion på en som kan vara både fysisk och känslomässig – en psykisk chock eller akut stressreaktion. Psykisk chock är en allvarlig reaktion som kräver omedelbar och omsorgsfull hantering för att minimera negativa långtidseffekter och risken för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Att hamna i chock kan ofta beskrivas som en process som sker i flera faser. Dessa faser kan variera i intensitet och längd beroende på individen och händelsens natur, men de brukar vanligtvis delas in i tre huvudsakliga stadier:

Efter traumat är det viktigt att vara i en fysisk säker miljö där risken för ytterligare trauma är minimal. Om du inte behöver oroa sig för sin fysiska säkerhet, kan du fokusera mer på att hantera och bearbeta de psykologiska aspekterna av traumat. En stabil miljö med regelbundna rutiner kan hjälpa till att återställa en känsla av normalitet och kontroll. Att ha fasta tider för måltider, sömn och aktiviteter kan ge struktur och förutsägbarhet, vilket är lugnande och kan hjälpa till att minska känslor av kaos och osäkerhet.

Det är vanligt att svåra upplevelser även kan påverka relationer och leda till skuldkänslor eller rädsla för nya hot. I vissa fall kan man utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), där minnen från traumat återkommer som flashbacks, vilket leder till undvikande beteenden och en begränsad livsutrymme. För att förhindra utvecklingen av långvariga psykiska problem kan det efter en traumatisk händelse vara en god idé att söka mer långsiktigt stöd, såsom terapi eller rådgivning hos en psykolog, för att bearbeta traumat. Om symtomen inte mildras inom en månad bör man söka hjälp hos psykolog.

Så kan behandling vid PTSD gå till

Terapi anpassad för behandling av trauma och PTSD följer vanligtvis en strukturerad och evidensbaserad metodik och kan gå till på följande sätt:

KBT-behandling vid PTSD anpassas efter trauma och dig som individ baserat på dina unika behov och reaktioner. Samarbete mellan psykologen och dig är avgörande för att uppnå framsteg och långsiktig förändring.

Så kan behandling av PTSD ha positiv påverkan på ditt liv

Att ta itu med sin PTSD kan ha en positiv inverkan på livet i stort. Behandling av PTSD kan ge följande positiva effekter:

Konkret är det vanligt att en behandling kan leda till dessa positiva förändringar i livet:

Alla upplever PTSD och återhämtning på olika sätt. Vissa personer kan se resultat snabbt, medan andra kan behöva mer tid och tålamod. Men sök den hjälp du behöver och att hitta tillsammans med en psykolog en behandlingsplan som passar just dig. Behandlingen av din PTSD kan vara en utmanande men givande process. Med rätt stöd kan du övervinna dina symtom.

Låt inte onödiga hinder stoppa dig från att söka hjälp

Om du lider av PTSD ska du veta att söka hjälp hos en psykolog är ett starkt och modigt första steg mot återhämtning. Många tvekar att söka hjälp på grund av skam, rädsla för att inte bli förstådda eller tron att de borde klara sig själva. Men att prata med en psykolog är inte ett tecken på svaghet, utan en investering i ditt välmående. Psykologer är utbildade för att lyssna och hjälpa utan att döma. Din psykolog känner redan till att det finns många vanliga anledningar som gör att personer som lever med PTSD undviker att söka hjälp. Här är några av dem vi ofta stöter på:

PTSD är en behandlingsbar sjukdom. Undvik dessa vanliga hinder till att ta första steget och söka professionell hjälp hos en psykolog hos Inemotion Psykologi. Det kan bli ett avgörande steg för att få till en positiv förändring i ditt liv.

Legitimerade psykologer har tystnadsplikt

Legitimerade psykologer i Sverige har tystnadsplikt enligt ”Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (HSL)”. Det innebär att all information som du delar med din psykolog under terapin är konfidentiell och inte delas med någon annan utan ditt uttryckliga samtycke. Lagen om sekretess innebär ett starkt skydd för dig som klient. Detta är inte alltid fallet om du väljer en traumaterapeut som inte har en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen eller som arbetar utan tillsyn utanför det som anses vara den etablerade vården.

Ta hjälp av en legitimerad psykolog

Att vid behov av en traumaterapeut vända sig till en legitimerad psykolog (leg psykolog) som har vidareutbildning inom relevanta områden samt har erfarenhet av att behandla PTSD är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med KBT, ACT och CFT avseende bland annat PTSD, stress, ångest och depressioner hos både vuxna och ungdomar. Här kan du hitta en privat psykolog som passar dig. Ingen remiss krävs.

Läs mer här.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din terapi?

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med behandling av ditt trauma, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm.

Inemotion Psykologi tar emot besök av klienter från hela Stockholm även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna. Du behöver ingen remiss eller egenremiss för att komma igång med din samtalsterapi och behandling av PTSD tillsammans med legitimerad psykolog hos Inemotion Psykologi.