PTSD och trauma

Kognitiv beteendeterapi är en effektiv behandlingsmetod vid PTSD

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandlingsmetod vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), trauma och kriser. PTSD är ett tillstånd som kan utvecklas efter upplevelse av traumatiska händelser såsom fysiskt våld, sexuellt övergrepp eller olycka som innebar allvarlig fara eller hot om skada. KBT-behandling mot PTSD består oftast av flera olika steg och tekniker som anpassas till klientens individuella behov.

En legitimerad KBT-psykolog kan med traumaterapi hjälpa dig att bearbeta de traumatiska minnen och känslor som orsakar din PTSD. En vanlig teknik som används vid KBT-behandling mot PTSD är exponeringsterapi, där du gradvis utsätts för minnen eller situationer som påminner om traumat, medan psykologen hjälper dig att lära dig hantera dina känslor och reaktioner på ett mer funktionellt sätt. Andra viktiga tekniker som används vid traumaterapi inkluderar avslappningsträning och andningsövningar, som kan hjälpa dig att minska stress och ångest. Det kan också hjälpa dig att utveckla strategier för att hantera PTSD-symtom som sömnstörningar, irritabilitet och hyperreaktivitet.

Studier har också visat att compassionfokuserad terapi (CFT) har givit goda resultat vid behandling av PTSD och upplevda trauman. Att lära sig att vara närvarande i nuet genom mindfulness och använda avslappningstekniker som djupandning kan hjälpa till att reglera känslomässiga reaktioner och minska ångestnivåer.

Terapi anpassad för behandling av trauma och PTSD följer vanligtvis en strukturerad och evidensbaserad metodik och kan gå till på följande sätt:

KBT-behandling vid PTSD anpassas efter trauma och dig som individ baserat på dina unika behov och reaktioner. Samarbete mellan psykologen och dig är avgörande för att uppnå framsteg och långsiktig förändring.

Upplevelser och trauman som kan orsaka PTSD

Det finns olika typer av traumatiska upplevelser som orsakar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Här är några exempel på de vanligaste typerna av psykiskt trauma:

PTSD är inte begränsat till dessa specifika typer av psykiska eller emotionella trauman. Det kan uppstå som en följd av vilken traumatisk händelse som helst som hotar en persons liv eller fysiska integritet. Varje individs upplevelse är unik, och det är de individuella faktorerna och reaktionerna som spelar en roll i utvecklingen av PTSD.

Symtom och reaktioner vid PTSD

En människas reaktion på psykiskt trauma och kris kan variera beroende på flera faktorer, såsom typen av händelse, tidigare erfarenheter av trauma eller stress, personliga resurser och stöd i omgivningen. Reaktioner kan uppstå omedelbart efter händelsen eller en tid senare. Om reaktionerna kvarstår under en längre tid och påverkar den dagliga funktionen och det dagliga livet, kan det vara en indikation på att man behöver professionell hjälp av psykolog.

Symtom och reaktioner på PTSD och obearbetade trauman kan variera från person till person, men här är några vanliga symtom:

Minnen av trauman kan återkomma senare

Att minnen av trauma eller övergrepp förträngs är en psykologisk försvarsmekanism där en person omedvetet blockerar eller undertrycker minnen eller känslor relaterade till traumatiska händelser. Inom ramen för till exempel sexuella trauman kan förträngning betraktas som ett sätt för psyket att skydda sig själv från överväldigande ångest eller smärta. 

När det gäller sexuellt trauma eller övergrepp finns det några teoretiska förklaringar till varför en person kan förtränga eller blockera minnen av dessa händelser:

Förträngning kan ibland kallas "psykologisk förnekelse" eller "psykologisk amnesi". Andra termer som associeras med liknande fenomen inkluderar "dissociation" och "minnesfragmentering". Dessa begrepp används för att beskriva det psykologiska fenomenet där en person omedvetet blockar minnen för att hantera smärtsamma känslor.

Det är möjligt att bortträngda minnen kommer tillbaka, en process som kallas "återhämtade minnen" eller "återkallade minnen". Återhämtade minnen kan framträda genom terapeutiskt arbete, livsövergångar eller perioder av stress och kriser. Återhämtade minnen är komplext och man bör söka professionell hjälp av en psykolog för att få behandling, stöd och vägledning vid bearbetningen om situationen upplevs som svår att hantera.

Komplex PTSD

Komplex PTSD (C-PTSD) beskriver en mer omfattande och långvarig form av trauma. C-PTSD uppstår vanligtvis efter långvarig och upprepad traumatisk exponering, som t.ex. upprepad fysisk, sexuell eller emotionell misshandel, våldtäkt, krig, fångenskap eller tortyr.

Symtomen på C-PTSD kan vara liknande dem vid PTSD, men vanligtvis mer komplexa och utbredda. Dessa kan inkludera förlust av självkänsla och självuppfattning, skam, skuld, dissociation, känslomässig instabilitet och problem med självreglering. Personer med C-PTSD kan också ha svårigheter med interpersonella relationer, inklusive svårt att etablera och bibehålla nära relationer.

C-PTSD anses ibland vara en mer adekvat diagnos för personer som har utsatts för långvarigt trauma än PTSD, eftersom det bättre beskriver de olika och ofta komplexa symptomen som dessa personer upplever.  PTSD och C-PTSD är olika diagnoser och kräver olika behandlingsmetoder. En legitimerad psykolog har utbildningen som krävs att ställa rätt diagnos för att sedan kunna sätta in rätt behandling.

Legitimerade psykologer har tystnadsplikt

Legitimerade psykologer i Sverige har tystnadsplikt enligt ”Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (HSL)”. Det innebär att all information som du delar med din psykolog under terapin är konfidentiell och inte delas med någon annan utan ditt uttryckliga samtycke. Lagen om sekretess innebär ett starkt skydd för dig som klient.

Ta hjälp av en legitimerad psykolog

Att vända sig till en legitimerad psykolog (leg psykolog) som har vidareutbildning inom relevanta områden samt har erfarenhet av behandling för det specifika problemet du söker hjälp för är en bra förutsättning för en lyckad behandling. Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med KBT, ACT och CFT avseende bland annat PTSD, stress, ångest och depressioner hos både vuxna och ungdomar. Här kan du hitta en privat psykolog som passar dig. Ingen remiss krävs.

Läs mer här.

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din terapi?

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med behandling av ditt trauma, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Vill du hitta till mottagningen finns en vägbeskrivning här. Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm. Du behöver ingen remiss för att träffa en psykolog hos Inemotion Psykologi.