Legitimerad Psykolog

En psykolog har gedigen utbildning och praktisk erfarenhet

I Sverige utfärdas legitimation för psykologer av Socialstyrelsen. Legitimationen är en kvalitetsstämpel som visar att psykologen uppfyller Socialstyrelsens krav på kompetens och yrkesskicklighet samt att psykoterapi och psykologisk behandling har stöd i forskning, beprövad erfarenhet och högre utbildning. 

Legitimerade psykologer har ett direkt patientansvar med bland annat ansvar för utredning, diagnostik, behandling och pedagogiska insatser (såsom exempelvis hälsofrämjande och förebyggande insatser) inom det psykologiska fältet. De är också skyldiga att följa Socialstyrelsens etiska regler och riktlinjer för yrkesutövningen.

En legitimerad psykolog (leg psykolog) har alltid genomgått följande:

De flesta psykologer fortsätter att utbilda sig kontinuerligt under hela sitt yrkesliv för att hålla sig uppdaterade om psykologisk forskning och behandlingsmetoder. Det är också vanligt att, även som legitimerad psykolog, i perioder gå i handledning för att upprätthålla och utveckla sina terapeutiska färdigheter.

Psykolog, en skyddad yrkestitel

Psykolog är en skyddad yrkestitel vilket betyder att endast legitimerade psykologer har rätt att använda en titel som "psykolog" eller "leg psykolog". Även alla varianter av titlar där "psykolog" ingår lyder under detta skydd. Titeln "leg psykolog" är en förkortning av "legitimerad psykolog". Ingen person i Sverige får utge sig för att vara psykolog utan utbildning och ingen person får heller utge sig för att vara psykolog utan legitimation. Det är straffbart att använda titeln om man inte är legitimerad, oavsett om man har viss utbildning eller erfarenhet inom psykologi. Man kan inte bli legitimerad om man saknar den utbildning som krävs för att bli psykolog.

Syftet med att skydda tilteln psykolog är att skydda allmänheten från vilseledande eller skadlig information eller rådgivning som kan uppstå om personer som inte har rätt kompetens använder titeln "psykolog".

Läs mer om skyddade yrkestitlar hos Psykologförbundet

Andra personer kan arbeta inom området psykologi

Det är tillåtet för personer utan legitimation att arbeta inom området psykologi, men de måste då använda en annan titel, till exempel psykologisk rådgivare eller psykologisk coach. I Sverige är titeln "terapeut" inte skyddad och det finns ingen kravspecifikation för att få använda den. Det innebär att vem som helst kan använda sig av ordet terapeut i sin titel, oavsett utbildning eller erfarenhet.  

Det är viktigt att den som söker psykologisk hjälp eller rådgivning är medveten om skillnaden mellan legitimerade psykologer och andra yrkesgrupper inom psykologin, för att kunna göra informerade val om vilken typ av hjälp de behöver. Det är bra att göra en utvärdering av terapeutens utbildning och erfarenhet innan man väljer att inleda en terapiprocess.  Det är ingen skillnad på de krav du bör ställa på den som behandlar vid internetbaserad psykologisk behandling online vilket kanske kan vara lätt att glömma eller till och med strunta i bara för att samtalet sker via videosamtal.

Det kan finnas risker med att söka hjälp av någon utan legitimation vid psykisk ohälsa:


Även icke legitimerade terapeuter har en skyldighet att följa de etiska riktlinjer och lagar som gäller för terapeutisk verksamhet. Det kan vara bra att kontrollera att kunskap om dessa riktlinjer och lagar finns då icke legitimerade terapeuter kan sakna formell utbildning på området.

Ta hjälp av en legitimerad psykolog om du lider av psykisk ohälsa

Legitimerade psykologer har genomgått en gedigen utbildning och har erfarenhet av att behandla personer med psykiska problem och sjukdomar. De har även ett etiskt ansvar gentemot sina patienter och är bundna av lagar och regler som säkerställer konfidentialitet och säker personuppgiftshantering.