ADHD och ADD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

ADHD står för attention deficit hyperactivity disorder, vilket på svenska översätts till uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet. Det är en neurobiologiskt betingad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som vanligtvis debuterar under barndomen, men symptomen kan fortsätta in i vuxen ålder.

De tre huvudsakliga kategorierna av ADHD-symtom inkluderar:

Det finns olika underkategorier av ADHD beroende på vilka symtom som är mest framträdande hos en individ. Dessa inkluderar ADHD med övervägande uppmärksamhetsproblem, ADHD med övervägande hyperaktivitet/impulsivitet, och ADHD av blandad typ där både uppmärksamhets- och hyperaktivitetssymtom är framträdande.

ADHD kan påverka olika områden i livet, inklusive skola, arbete och sociala relationer. Behandling för ADHD kan inkludera olika former av psykosocial intervention, exempelvis kognitiv beteendeterapi och utbildning för att utveckla coping-strategier. Medicinsk behandling med läkemedel, såsom stimulantia eller icke-stimulerande medel, kan också övervägas beroende på individuella behov och svårighetsgraden av symptomen. En viktig del av behandlingen är att skräddarsy den för varje individ med hänsyn till deras specifika utmaningar och styrkor.

Attention Deficit Disorder (ADD), en äldre benämning

Historiskt sett användes termen ADD (attention deficit disorder) för att beskriva en specifik form av uppmärksamhetsstörning där huvudsakligen uppmärksamhetsproblem var framträdande, utan att hyperaktivitet eller impulsivitet var lika markant som i andra former av ADHD. Denna typ av ADHD kallas idag oftast ADHD av inattentiv typ. Numera används termen ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) för att inkludera alla former av uppmärksamhetsstörningar, inklusive de med och utan hyperaktivitet.

Termen ADD används inte längre i de diagnostiska manualerna som används för att identifiera psykiatriska störningar. Istället är ADHD den övergripande termen, och man specifierar vilken typ av ADHD en individ har baserat på de dominerande symptomen. Denna förändring har gjorts för att bättre reflektera mångfalden av symptompresentationer som kan förekomma inom ramen för uppmärksamhetsstörningar.

Inemotion Psykologi - Inredningsdetalj fönsterlampa

ADHD, tre huvudsakliga varianter

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) diagnostiseras vanligtvis med hjälp av kriterier från diagnosmanualerna DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) och ICD-10 (International Classification of Diseases, Tenth Edition). Det finns tre huvudsakliga former av ADHD, och diagnoskriterierna kan variera något beroende på vilken presentation som är mest framträdande. De tre formerna är:

ADHD av inattentiv typ:

ADHD av övervägande hyperaktivitet/impulsivitet:

ADHD av blandad typ:

För att ställa diagnosen ADHD krävs också att symptomen orsakar signifikanta problem eller försämring i sociala, akademiska eller yrkesmässiga funktioner, och att de inte enbart beror på andra psykiatriska eller medicinska tillstånd. ADHD är en heterogen störning och att symtomen kan variera betydligt från person till person. En noggrann diagnostisk utvärdering, inklusive kliniska intervjuer och beteendebeskrivningar från olika miljöer, är nödvändig för att fastställa en korrekt diagnos.

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar individens neurologiska och psykiatriska funktioner. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en övergripande term som inkluderar olika tillstånd där både neurologiska och psykiatriska faktorer spelar en roll. Dessa funktionsnedsättningar kan påverka kognitiva och sociala förmågor, och de inkluderar exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd, dyslexi och dyspraxi. Människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar få hjälp av en psykolog för att hantera sina utmaningar och förbättra sin livskvalitet.

Både män och kvinnor kan få diagnosen ADHD

Tidigare trodde man att ADHD primärt var en störning som drabbade pojkar, eftersom de oftare uppvisar hyperaktiva och impulsiva beteenden. Flickor med ADHD har dock ofta en annorlunda presentation, där de kan visa mer inåtvända symtom, som dagdrömmande, slarvighet och svårigheter med organisation. ADHD påverkar både män och kvinnor, men det har funnits en tendens att ADHD ofta diagnostiseras tidigare hos pojkar än hos flickor. 

Det har blivit alltmer erkänt att ADHD kan se olika ut hos olika individer, oavsett kön. Det är viktigt att vara medveten om att flickor och kvinnor också kan få diagnosen ADHD, och att diagnostiska kriterier och bedömningar bör ta hänsyn till de olika sätten som detta tillstånd kan manifesteras på. Om du misstänker att du eller någon annan har ADHD, är det bra att kontakta en legitimerad psykolog för en grundlig utvärdering och eventuell diagnos.

ADHD hos barn och ungdomar

ADHD debuterar vanligtvis under barndomen. Hur ADHD påverkar livet för barn och tonåringar kan variera betydligt beroende på svårighetsgraden av symtomen och individuella skillnader. Här är några generella sätt på vilka ADHD kan påverka livet för barn och tonåringar:

Uppmärksamhetsproblem:

Hyperaktivitet:

Organisations- och planeringsproblem:

Sociala utmaningar:

Skolprestationer:

Självkänsla och emotionell hälsa:

Familjeffekter:

Behov av stöd och anpassningar:

Många individer med ADHD också uppvisar styrkor, som kreativitet och entusiasm. Tidig identifiering och en helhetsinriktad behandlingsplan kan vara avgörande för att stödja barn och tonåringar med ADHD och hjälpa dem att nå sin fulla potential. Individuella behov och erfarenheter varierar dock, och det är viktigt att anpassa stödet efter varje persons unika situation.

ADHD hos vuxna

Situationen för vuxna med ADHD skiljer sig på flera sätt från den för barn och ungdomar, då symtomen och utmaningarna kan förändras och utvecklas över tid. Här är några sätt på vilka situationen kan skilja sig:

Symtomens manifestation:

Prestation i yrkeslivet:

Självreglering och emotionell hälsa:

Självmedvetenhet och coping-strategier:

Diagnos och behandling:

Självständighet och ansvar:

Situationen för vuxna med ADHD kräver en anpassning till de specifika utmaningarna som uppstår i arbete, relationer och vardagslivet. Med rätt stöd och strategier från till exempel en psykolog kan de flesta vuxna med ADHD leva framgångsrika och tillfredsställande liv.

Att leva i en relation med ADHD

Ingen relation är den andra lik men att navigera genom en relation med någon som har ADHD innebär ofta mycket känslor och kärlek men samtidigt intensiva och unika utmaningar och dynamik. En framträdande påverkan är svårigheten att bibehålla uppmärksamhet och fokus. Personen med ADHD kan kämpa med att lyssna eller engagera sig fullt ut i samtal, vilket kan upplevas känslokallt och skapa känslor av förbiseende eller brist på intresse hos partnern.

Impulsiviteten, som ofta är karakteristisk för ADHD, kan också göra sig gällande i relationen. Organisation och planering kan vara svårt, vilket kan påverka vardagslivet och skapa stress för både personen med ADHD och dennes partner. Snabba beslut tas ofta utan fullständigt övervägande av konsekvenserna vilket kan skapa utmaningar och kanske frustration hos partnern. Inte sällan kan personer med ADHD också vara mer benägna att ta risker eller agera impulsivt i sexuella situationer.

Stämningssvängningar och känslomässiga överreaktioner är andra aspekter som kan prägla relationen. Den emotionella dynamiken kan variera, och för partnern kan det vara en utmaning att förutsäga och hantera dessa variationer, vilket kan leda till en tillvaro som växlar mellan kärlek och trubbel .

Glömska och distraktion kan också påverka praktiska aspekter av livet tillsammans. Viktiga saker kan glömmas bort, och uppgifter kanske inte blir slutförda som planerat. Detta kan skapa frustration och kräva extra ansträngning från båda parter för att hantera.

Men att leva i en relation med någon som har ADHD kan såklart även innebära sådant som kan bidra till relationen på positiva sätt genom att tillföra kreativitet, entusiasm och spontanitet. Personer med ADHD är ofta passionerade och kan erbjuda en unik livlighet till sina partners, vilket kan vara berikande och spännande. De har ofta en förmåga att tänka snabbt, kreativt och flexibelt vilket kan vara till nytta i många situationer. Ofta med stor känslighet och empati. Så trots de utmaningar som ADHD kan medföra i en relation, finns det positiva egenskaper som kan stärka och diversifiera relationer när de hanteras med förståelse och öppen kommunikation.

För en framgångsrik relation är kommunikation och ömsesidig förståelse centralt. En psykolog kan hjälpa dig som lever i en relation förstå de specifika utmaningar som ADHD kan medföra och underlätta för er som par att hitta en ömsesidig förståelse era respektive perspektiv. Psykologen kan också erbjuda verktyg och strategier för att hantera ADHD-relaterade sociala svårigheter, såsom kommunikationsövningar, tidsplaneringstekniker och konflikthantering.

En psykolog kan hjälpa dig som har ADHD

För dig som gjort en utredning och diagnostinserats med ADHD kan en legitimerad psykolog kan spela en viktig roll genom att erbjuda olika typer av stöd. Anledningen till att du söker hjälp kanske inte handlar bara om din ADHD utan även andra utmaningar och livsproblem. Nedan är några sätt på vilka en psykolog kan vara till hjälp för dig med ADHD genom att också adressera de särskilda utmaningar diagnosen kan föra med sig:

Vänd dig till en legitimerad psykolog

Att vända sig till en legitimerad psykolog med lång erfaranhet av att hjälpa personer med ADHD är en bra förutsättning för en lyckad behandling och hjälp. Psykolog Johanna Berg har genom åren skaffat sig stor erfarenhet av att arbeta med både ungdomar och vuxna diagnostiserade med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som till exempel ADHD eller diagnoser inom autism-spektrat.

Inemotion Psykologi har gedigen kunskap och erfarenhet av behandling med tredjevågens KBT inklusive mindfulness, KBT, ACT och CFT.

Läs mer om oss och psykologen som behandlar här.

Snabb tillgång till psykolog

Snabb tillgång till psykologisk behandling är viktigt, och Inemotion Psykologi strävar efter att kunna erbjuda er en tid för privat terapi inom en rimlig tidsram. Dessutom kan ni hos oss få tillgång till ett obegränsat antal besök hos er psykolog, vilket ger dig möjlighet att få kontinuitet i  behandlingen för att uppnå de resultat ni önskar och behöver.

Träffa psykolog utan remiss

För att träffa en psykolog hos Inemotion Psykologi krävs ingen remiss. Vi finns här för att hjälpa dig och samtidigt göra det så smidig som möjligt att ta kontakt för att boka tid hos psykologen. Om du har några frågor eller bekymmer, tveka inte att kontakta oss. Träffa psykolog privat utan remiss hos Inemotion Psykologi.

Om privat finansierad psykologisk behandling

Inemotion Psykologi är en privat psykologmottagning. Du som klient betalar själv för behandlingen vid besök hos en privat psykolog. 

Intresserad, vill veta mer eller komma igång direkt med din terapi?

Om du är intresserad av att veta mer, har frågor eller vill komma igång med din terapi, ta kontakt via kontaktformuläret. Det går såklart också bra att ringa eller skriva ett mail (glöm inte att uppge ditt telefonnummer). Mottagningen finns i Upplands Väsby, norr om Stockholm. 

Inemotion Psykologi tar emot besök av klienter från hela Storstockholm även om de flesta kommer från norrort och angränsande kommuner som Täby, Vallentuna, Sollentuna, Åkersberga, Märsta och Sigtuna. Du behöver ingen remiss för att träffa en psykolog hos Inemotion Psykologi.